Kritéria

Každá stavba musí spĺňať kritéria, ktoré budú následne hodnotené odborníkmi na udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu.

Stiahnuť podrobné kritéria Otestujte si budovu
ikona Kritéria

Stavebné kategórie

1. Energetická efektívnosť a redukcia CO2

Kategória hodnotí opatrenia na zlepšenie vlastnej energetickej účinnosti budovy, podporu zníženia emisií uhlíka a podporu účinného riadenia počas prevádzkovej fázy životnosti budovy. Kladne bude hodnotené prekonanie energetického štandardu A0, použitie bezemisných obnoviteľných zdrojov priamo na pozemku, dodávka zelenej energie, meranie a vyhodnocovanie spotreby a stratégia offsetovania zvyškového CO2.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 24 bodov + bonus za inovácie 2 body

Povinný parameter, po splnení minimálnych požiadaviek pre úsporu primárnej energie je možné získať ďalšie body. Parameter je splnený ak uchádzač predloží projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a projektové energetické hodnotenie deklarujúce úsporu primárnej energie. Splnenie parametra a prislúchajúceho počtu bodov na základe stanovených hraníc v požiadavkách sa deklaruje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a projektovým energetickým hodnotením. Vo fáze Pečate sa splnenie parametra deklaruje energetickým certifikátom.

Povinný parameter, po splnení minimálnych požiadaviek pre zníženie prevádzkových emisií CO2 je možné získať ďalšie body. Parameter je splnený ak uchádzač predloží projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a projektové energetické hodnotenie deklarujúce úsporu prevádzkových emisií CO2. Splnenie parametra a prislúchajúceho počtu bodov na základe stanovených hraníc v požiadavkách sa deklaruje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a projektovým energetickým hodnotením. Vo fáze Pečate sa splnenie parametra deklaruje energetickým certifikátom.

Povinný parameter, po splnení minimálnych požiadaviek pre meranie hlavných médií a ich diaľkového odpočtu je možné získať ďalšie body. Parameter je rozdelený na tri časti, v ktorých projekt môže získať v každej 2 body. Sú nimi sprístupnenie údajov merania médií užívateľovi na mesačnej báze, podružné merania spotrieb technológii a podružné merania nájomných jednotiek alebo funkčných celkov. Splnenie parametra a prislúchajúceho počtu bodov na základe stanovených podmienok v požiadavkách sa deklaruje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a schémou merania médií profesie meranie a regulácia a/alebo potvrdením od distribútora média. Vo fáze Pečate sa splnenie parametra deklaruje projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia a schémou merania médií profesie meranie a regulácia a/alebo potvrdením od distribútora média.

Bonusové body sa dajú získať za inovatívne riešenia a postupy v oblasti znižovania energetickej náročnosti a emisií CO<sub>2</sub>, ktoré nie sú v zozname parametrov. Ako príklady uvádzame – výrazné prekročenie požiadaviek stanovených v parametroch hodnotiacej kategórie, implementácia stratégií na úsporu primárnej energie a CO<sub>2</sub>, inovatívne metódy pre zachytávanie energie, podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov nad rámec kritérií a podobne.

* povinný parameter

2. Stavba, odpady a cirkularita

Kategória hodnotí aplikovanie princípov cirkulárnej ekonomiky pri rekonštrukcii a výstavbe. Kladne sa hodnotí predchádzanie vzniku odpadov počas rekonštrukcie, dekonštrukcia stavby, využitie už použitých materiálov zo stavby ako zdroj pre iné stavebné prvky, alebo použitie materiálov z iných stavieb, ako zdroj pre túto stavbu. Povinné kritérium je triedenie odpadov pri stavbe, ich evidencia a ohlasovacia povinnosť. Povinné je dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva a minimalizácia skládkovaného odpadu a odpady, ktorý skončí v zariadení na energetické zhodnocovanie.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 20 bodov + bonus za inovácie 2 body

Parameter je rozdelený na 3 časti podľa pôvodu a miesta, na ktoré má výstavba negatívny vplyv – Zamedzenie nadmerného hluku, prachu a znečistenia ovzdušia v okolí stavby, Ochrana zelene na stavenisku, Ochrana vody na stavenisku. Kritériá parametra sa zameriavajú na princípy, ktoré majú za úlohu negatívny vplyv výstavby eliminovať. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate záväzným checklistom – kontrolným zoznamom s požiadavkami a opatreniami, vo fáze Pečate fotodokumentáciou vyhotovenou počas realizácie stavby.

Parameter je splnený v prípade implementácie nadštandardných opatrení vo forme elektrických vozidiel namiesto naftových, ktoré znižujú negatívny vplyv výstavby na životné prostredie. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate záväzným kontrolným zoznamom s požiadavkami a opatreniami, vo fáze Pečate fotodokumentáciou vyhotovenou počas realizácie stavby.

Parameter je splnený v prípade implementácie alternatívnych možností dopravy do projektu. Je rozdelený do dvoch častí na dobíjacie stanice (3 body) a bezpečné a prestrešené státia pre bicykle (3 body) s konkrétnymi kritériami na ich počet. Cieľom tohto parametra je znížiť požiadavku po automobilovej doprave. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate výkresovou dokumentáciou projektu pre stavebné povolenie, vo fáze Pečate fotodokumentáciou vyhotovenou po realizácii opatrení a výkresovou dokumentáciou projektu skutočného vyhotovenia.

Povinný parameter. Zabezpečenie triedenia odpadov na stavbe vo forme samostatných zberných nádob pre každý druh odpadu. Odpady sú označené a evidované v zmysle platnej právnej úpravy. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate záväzkom, vo fáze Pečate výstupom z evidencie a fotodokumentáciou.

Použitie pôvodných prvkov a materiálov zo stavby na výrobu iných prvkov v rámci stavby. Odpad sa pri takejto forme neodváža z miesta stavby na spracovanie, ale sa priamo využije na stavbe ako zdroj alebo sa odvezie na miesto, kde sa z materiálu vyrobí nejaký iný prvok. Možné je využitie aj materiálov z inej stavby (dreva, skla, tehál a.i.). Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate Projektovou dokumentáciu pre stavebné povolenie – Plánom organizácie výstavby, vo fáze Pečate Oznámením o vzniku odpadu a nakladaním s ním a vážnymi lístkami.

V evidencii sa preukáže, že väčšina odpadu, ktorá vznikla počas rekonštrukcie sa využila ako zdroj – opätovné použitie, recyklácia a minimálne množstvo odpadu (<30%) bolo zhodnotených energeticky, alebo skončilo na skládke. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate Projektovou dokumentáciu pre stavebné povolenie a záväzkom v technickej správe, vo fáze Pečate Oznámením o vzniku odpadu a nakladaním s ním a vážnymi lístkami.

Hodnotia sa všetky inovatívne riešenia na podporu prechodu na obehové hospodárstvo. Ako príklad uvádzame –  evidencia odpadov alebo využitie elektronického odpadového trhoviska. 

* povinný parameter

3. Voda

Kategória hodnotí trvalo udržateľné využívanie vody pri prevádzke budovy a jej areálu. Body v tejto časti sa zameriavajú na identifikáciu prostriedkov na zníženie spotreby pitnej vody (vnútornej a vonkajšej) počas životnosti budovy a minimalizáciu strát v dôsledku únikov. Kladne bude hodnotená inštalácia úsporných technológií, zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na zavlažovanie rastlín, využitie sivej vody, retenčné nádrže na zachytávanie dažďovej vody s ohľadom na nárazové zrážky a extrémy počasia.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 16 bodov + bonus za inovácie 2 body

Povinný parameter. Parameter je splnený ak uchádzač predloží podklady preukazujúce implementáciu zdravotechnických zariadení (zariaďovacích predmetov), ktoré podporujú úsporu a efektívne hospodárenie s vodou. Hraničné hodnoty spotrieb resp. prietokov vody sú uvedené pre každý relevantný prvok v kritériách parametra. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate technickou správou so špecifikáciou prietokov/spotrieb pre stupeň projektu pre stavebné povolenie. Vo fáze Pečate je súlad preukázaný technickými listami pre všetky relevantné zariaďovacie predmety s jasne uvedenými hodnotami prietokov/spotrieb vody a fotodokumentáciou.

Rovnaké ako Parameter 3.1 s prísnejšími kritériami pre prietoky/spotreby zariaďovacích predmetov.

Parameter je splnený, ak sa pri návrhu a realizácii je implementovaný mechanizmus, ktorý zabraňuje únikom vody spôsobených poruchou alebo prevádzkov zaradení v objekte. Parameter je rozdelený na 2 časti – detekcia únikov vody prostredníctvom existujúceho systému merania a regulácie (2 body) a aplikácia solenoidových (eletromagnetických) ventilov v relevantných priestoroch s potenciálnym rizikom únikov vody (2 body). Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie – schémou merania médií s vyznačením sledovaných meračov alebo technickou správou s jasnou špecifikáciou detekcie únikov. Vo fáze Pečate fotodokumentáciou snímky obrazovky systému merania a regulácie.

Parameter je splnený, ak sa pri zavlažovaní používa dažďová voda, ktorá sa zachytáva na území projektu. V závislosti od množstva (v %) dažďovej vody využitej na polievanie sadových úprav je projekt schopný získať rôzny počet bodov podľa stanovených kritérií. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie – časť zdravotechnika (ZTI), vo fáze Pečate projektom skutočného vyhotovenia pre profesiu ZTI.

Parameter je splnený, ak sa opätovne využíva sivá voda z kychyniek, umývadiel či spŕch v rámci objektu a odkloní sa od kanalizácie. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie – časť ZTI, vo fáze Pečate projektom skutočného vyhotovenia pre profesiu ZTI.

Bonusové body sa dajú získať za inovatívne riešenia a postupy v oblasti hospodárenia s vodou, ktoré nie sú v zozname parametrov. Ako príklady uvádzame – výrazné prekročenie požiadaviek stanovených v parametroch hodnotiacej kategórie, implementácia stratégií na úsporu vody, metódy pre zachytávanie, ochranu, podporu kvality vody a podobne.

* povinný parameter

4. Materiály

Kategória hodnotí kroky podniknuté na zníženie vplyvu stavebných materiálov prostredníctvom projektu, stavby , údržby a opráv. Body v tejto časti sa zameriavajú na obstarávanie materiálov, ktoré sú získavané zodpovedným spôsobom. Kladne sa hodnotí využitie obnoviteľných, recyklovaných, použitie lokálnych materiálov a ekologické deklarácie ako EPD – Environmental Product Declaration.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 10 bodov + bonus za inovácie 2 body

Povinný parameter, po splnení minimálnych požiadaviek pre zníženie emisií CO2 tepelnej izolácie s požiadavkou na certifikáciu EPD je možné získať ďalšie body. Tie sa získavajú použitím ďalších skupín materiálov (mimo tepelnej izolácie) s certifikáciou EPD podľa požiadaviek. Splnenie parametra a prislúchajúceho počtu bodov na základe stanovených hraníc v požiadavkách sa deklaruje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie – technickou správou so špecifikáciou predmetných materiálov. Vo fáze Pečate sa splnenie parametra deklaruje certifikátmi EPD pre konkrétne použité materiály.

Parameter je rozdelený na 2 časti podľa miesta zachovania pôvodných konštrukcií – zachovanie nosnej konštrukcie budovy (2 body), zachovanie vnútorných konštrukcií a interiérových prvkov (1 bod). Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate výkresovou dokumentáciou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vo fáze Pečate fotodokumentáciou vyhotovenou počas realizácie stavby.

Parameter je splnený, ak sa pri výbere stavebných materiálov dá prednosť použitiu materiálov s obsahom recyklátu, pričom ich výber by mal byť jasne definovaný už na začiatku projekčných prác ako jeden z environmentálnych cieľov. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie – technickou správou so špecifikáciou predmetných materiálov. Vo fáze Pečate sa splnenie parametra deklaruje certifikátmi alebo potvrdením/prehlásením výrobcu o podiele recyklátu v použitých materiáloch.

Bonusové body sa dajú získať za inovatívne riešenia a postupy v oblasti podpory udržateľnosti stavebných materiálov napr. v  oblasti znižovania zabudovaného CO2 v materiáloch, podpora recyklovaných materiály nad rámec kritérií alebo podpora opatreniami, ktoré nie sú v zozname parametrov.

* povinný parameter

5. Kvalita vnútorného prostredia

Kategória hodnotí zvýšenie pohodlia, zdravia, mobility a bezpečnosti obyvateľov budov, návštevníkov a ostatných osôb v okolí. Cieľom tejto kategórie je zlepšiť kvalitu života v budovách identifikovaním tých parametrov, ktoré podporujú zdravé a bezpečné vnútorné a vonkajšie prostredie pre svojich užívateľov. Kladne sa hodnotí minimalizácia toxických organických látok v ovzduší, zabezpečenie dostatočnej výmeny čerstvého vzduchu a jeho filtrácie, prirodzené vetranie, ale tiež vyhradené miesta pre fajčiarov v dostatočnej vzdialenosti od okien, dverí a nasávania vzduchotechniky. Hodnotiť sa bude tiež osvetlenie, akustika a podpora aktívneho života – komfortné schodiská, fitness, miesta na oddych.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 10 bodov + bonus za inovácie 2 body

Priestory pre fajčiarov musia byť minimálne 7,5m od vstupov, otváravých častí a vzduchotechnických zariadení budovy.

Ide o povinné kritérium, jeho nesplnenie diskvalifikuje uchádzača z ďalšieho hodnotenia. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciu k SP (minimálne vyznačenie na situačnom pláne s okótovanými vzdialenosťami od vstupov a otváravých častí objektu), vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie.

Udržanie úrovne CO2 vo vnútornom ovzduší v trvalo obsadených pracovných priestoroch pod 1000ppm. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate technickou správou k SP s výpočtami návrhu VZT, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie a meraniami úrovní CO2 počas prevádzky pri plnej obsadenosti.

Filter s minimálnou ekvivalenciou F8, s pravidelnou údržbou. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate technickou správou VZT k SP s popisom riešenia filtrácie a údržby systému, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie.

Dostupnosť otváravých okien v každom trvalo obsadenom pracovnom priestore. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate technickou správou k SP a pôdorysmi z vyznačením polôh, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie.

Výber náterov, lepidiel, tmelov, kobercov, poťahov, nábytku a ďalšieho vybavenia interiérov s ohľadom na minimalizáciou prchavých organických látok (VOC) a formaldehydov. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate technickou správou k SP so zoznamom použitých materiálov, vo fáze Pečate certifikátmi použitých materiálov a fotodokumentáciou realizácie.

Parametre svietidiel : LED, CRI ≥90, UGR 16 alebo menej. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate technickou správou a dokumentáciou k SP s popisom riešenia osvetlenia, vo fáze Pečate knihou svietidiel s technickými listami a fotodokumentáciou realizácie.

Doby dozvuku a index súkromia pre kancelárie a zasadacie miestnosti (tzv. „Privacy index“) v limitoch podľa typu miestnosti. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate technickou správou a dokumentáciou k SP s popisom riešenia, vo fáze Pečate akustickými meraniami a fotodokumentáciou realizácie.

Inovatívne riešenia v oblasti zabezpečenia kvality vnútorného prostredia. Ako príklady uvádzame – 2 stupňová filtrácia, flicker-free osvetlenie + Ra > 80, fitness, oddychové miesto. Splnenie sa dokladuje v závislosti od typu inovácie.

* povinný parameter

6. Zeleň (a pôda)

Kategória hodnotí trvalo udržateľné využívanie pozemkov, ochranu a vytváranie biotopov a zlepšenie dlhodobej biodiverzity pre budovu a okolité pozemky. Kladne sa hodnotia zelené strechy a terasy, skladby zelene lokálnych a odolných druhov, ktoré nevyžadujú intenzívne zalievanie a opateru, eliminácia použitia pesticídov a toxických látok a vytvorenie opatrení počas výstavby pre elimináciu výstavby na jestvujúcu zeleň. Podporovaná je biodiverzita - podpora prospešného hmyzu (včely, hotely pre hmyz), vtáctva a netopierov.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 8 bodov + bonus za inovácie 2 body

Povinný parameter. Parameter je splnený ak uchádzač predloží v písomnom tvare stratégiu zelene a biodiverzity v budove a jej okolí. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate prílohou k technickej správe, vo fáze Pečate aktualizovanou Prílohou k technickej správe, ktorá odpovedá skutočným sadovým úpravám.

Parameter je rozdelený na 3 časti podľa miesta realizovanej zelene – vegetačné strechy, vegetačné terasy a vegetačné fasády, alebo steny. Za každú takúto realizáciu je jeden bod. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciu k SP, vo fáze Pečate fotodokumentáciou o realizácii naprojektovanej časti.

Parameter je splnený, ak sa pri návrhu a realizácii zelene v budove, alebo mimo nej použije miestna, alebo adaptovaná zeleň a vytvoria sa podmienky pre podporu miestneho živočíšstva. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektom sadových a vegetačných úprav, vo fáze Pečate fotodokumentáciou o realizácii naprojektovaných častí.

Parameter je splnený, ak sa pri údržbe realizovanej zelene nepoužívajú látky ohrozujúce životné prostredie – nebezpečné pesticídy a toxické hnojivá. Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate písomným záväzkom, ktorý bude súčasťou  projektu sadových a vegetačných úprav, vo fáze Plánom udržateľnej prevádzky a údržby zelene.

Bonusové body sa dajú získať za inovatívne riešenia a postupy v oblasti zelene, ktoré nie sú v zozname parametrov. Ako príklady uvádzame – vtáčie búdky/hmyzie hotely/včelín/iné habitáty, kompostovanie, eliminácia vplyvu výstavby na jestvujúcu zeleň, spojenie architektúry s prírodnými prvkami krajiny, komunitné záhrady alebo využitie rezistentnej zelene so zníženými nárokmi na zavlažovanie. Dokladovanie je podľa typu inovácie.

* povinný parameter

7. Estetika a architektonická kvalita

Krása je nástroj na budovanie vzťahu a rešpektu k prostrediu. Je aj jedným zo znakov kvalitnej architektúry, ktorá okrem estetických hodnôt musí najmä dobre slúžiť svojmu účelu, no zároveň byť dostatočne flexibilná a adaptabilná pre možné budúce využitia. Kvalitná architektúra by mala podporovať aktivity a potreby všetkých jej používateľov i vhodne reagovať na kontext svojho prostredia. Neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej architektúry sú adaptačné opatrenia na klimatickú zmenu.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 12 bodov + bonus za inovácie 2 body

Využitie inštitútu súťaže návrhov pri obstarávaní projektu – 2 body
Súťaže návrhov podporujú vyššiu kvalitu projektov výstavby alebo obnovy budov v súlade s postupom podľa IV. časti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným pozitívom je vysoká kvalita architektonických, urbanistických a krajinných riešení, na základe porovnania a výberu z niekoľkých návrhov, prostredníctvom hodnotenia odbornej poroty.

Splnenie parametra sa dokladuje v oboch fázach odkazom na vyhlasovateľa, termín a vyhodnotenie súťaže.

Využitie participatívnych procesov a iných foriem dialógu s verejnosťou počas procesu návrhu a realizácie – 1 bod
Participatívne procesy, podobne ako súťaže, stimulujú verejnú diskusiu, dávajú výsledku vyšší kredit a vytvárajú príležitosť zapojiť občanov a občianky do formovania svojho prostredia.

Splnenie parametra sa dokladuje v oboch fázach prílohou k sprievodnej správe obsahujúcou stručný popis využitých participatívnych procesov a ich výsledok.

Použitie aspoň jedného z adaptačných opatrení na zmenu klímy, nad rámec tých, ktoré sú obsiahnuté v parametri 6.2. Napríklad: exteriérové tienenie, využitie vodných prvkov na ochladzovanie, zohľadnenie uhlu dopadu slnečných lúčov pri navrhovaní a pod.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate na základe dokumentácie pre SP, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie.

Primeranosť priestorov pre zamýšľanú funkciu – 1 bod
Parameter hodnotí napr. primeranú veľkosť a členenie priestorov, dostupnosť priestorov určených pre styk s verejnosťou, jednoduchosť orientácie v budove a pod.

Zabezpečenie flexibility budovy pre nové využitie – 1 bod
Použitie aspoň jedného z opatrení umožňujúcich flexibilitu priestorov. Napríklad: viacúčelové priestory, flexibilné deliace priečky, možnosť technologickej modernizácie bez nutnosti stavebných úprav a pod.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate na základe dokumentácie pre SP, vo fáze Pečate dokumentáciou skutočného vyhotovenia a fotodokumentáciou realizácie.

Vhodnosť konštrukčného riešenia pre danú funkciu, objem a klimatické prostredie – 1 bod
Parameter hodnotí napr. primeranosť konštrukčných riešení a materiálov, využitie lokálnych zdrojov a pod.

Dôraz na riešenie architektonických detailov – 1 bod
Vysoko kvalitné vypracovanie stavebných detailov z funkčného a estetického hľadiska v návrhovej aj realizačnej fáze. Napríklad: detaily fasády, zábradlí, povrchových úprav, zabudovaného interiéru a pod.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate na základe dokumentácie pre SP, vo fáze Pečate dokumentáciou skutočného vyhotovenia a fotodokumentáciou realizácie.

Povinný parameter. Projekt musí byť v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami pre užívanie osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Dôrazne odporúčame ísť na hornú hranicu týchto požiadaviek, prípadne aj nad ich rámec. Ide o povinné kritérium, jeho nesplnenie diskvalifikuje uchádzača z ďalšieho hodnotenia.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate na základe dokumentácie pre SP, vo fáze Pečate dokumentáciou skutočného vyhotovenia a fotodokumentáciou realizácie.

Ochrana prírodných, historických a kultúrnych hodnôt prostredia – 1bod
Rešpektovanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva podporuje zmysel pre príslušnosť k miestu a tým jeho udržateľnosť, rovnako ako ohľaduplná renovácia a adaptácia existujúceho stavebného fondu.

Uchovanie hodnotných architektonických a výtvarných prvkov stavby – 1 bod
Môže ísť napríklad o pôvodné architektonické členenie fasády, hodnotné časti interiéru, pôvodné umelecké diela a pod.

Podpora identity a autentickosti miesta – 1 bod
Rešpektovanie prírodného aj vystavaného kontextu prostredia. Napríklad: vhodné výškové a hmotové usporiadanie, materiálové a farebné riešenie, práca s terénom a pod.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate na základe dokumentácie pre SP vrátane fotodokumentácie pôvodného stavu, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie.

Umiestnenie aspoň jedného verejne prístupného umeleckého diela v projekte.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate na základe dokumentácie pre SP, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie.

Využitie inovatívnych postupov v procese architektonického navrhovania. Ako príklady uvádzame – integrované projektovanie, digitálne dvojča budovy.

Splnenie parametra sa dokladuje vhodným spôsobom v závislosti od typu inovácie.

* povinný parameter

Nestavebné kategórie

8. Princípy cirkularity pri prevádzke

Kategória hodnotí prístup prevádzkovateľa budovy k prechodu na obehovú ekonomiku pri prevádzke. Oceňuje sa využitie materiálov, prvkov, nábytku alebo iných vecí, ktoré slúžili pôvodnej prevádzke, alebo pochádzajú z iných prevádzok. Kladne sa hodnotí bezodpadové prevádzkovanie budovy, minimalizácia tlače, aplikácia zeleného verejného obstarávania pri rôznych zákazkách inštitúcie, ktorá v budove sídli. Zároveň sa kladie dôraz aj na dopad na zdravie a povedomie zamestnancov.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 16 bodov + bonus za inovácie 2 body

Preukazuje sa spôsob, akým organizácia, ktorá sídli v budove predchádza vzniku odpadu a ako do celého systému zapája svojich zamestnancov.

Splnenie parametra sa deklaruje preukázaním spôsobu ako prevádzkovateľ budovy má nastavené procesy tak, aby zamestnanci resp. Užívatelia budovy predchádzali vzniku odpadu. Splnenie parametru je možné deklarovať fotodokumentáciou a dokumentáciou ako je napríklad interná smernica, ktorou sa zamestnanci zaväzujú k plneniu opatrení na predchádzanie vzniku odpadov.

Preukazuje sa spôsob, akým organizácia, ktorá sídli v budove triedi odpad a ako do celého systému zapája svojich zamestnancov.

Splnenie parametra sa deklaruje zmluvou s prevádzkovateľom budovy a dodávateľskou spoločnosťou, ktorá má na starosti odpadové hospodárstvo budovy a fotodokumentáciou. Dokladom na preukázanie parametra môže byť aj interná smernica, ktorá sa vzťahuje na povinné triedenie odpadov v budove.

Organizácia, ktorá v budove sídli si obstaráva tovary a služby prostredníctvom obstarávania, kde aplikuje kritériá zeleného VO (GPP).

Splnenie parametra sa deklaruje záväzkom, že organizácia, ktorá v budove sídli aplikuje kritériá zeleného verejného obstarávania pri svojich zákazkách. Môže sa preukázať zmluvami so zákaziek, kde kritériá GPP uplatňovala.

Organizácia pri prevádzke používa recyklovaný papier.

Splnenie parametra sa deklaruje prostredníctvom zmlúv/objednávok/dodacích listoch, kde je uvedené, že ide o papier vyrobený z overených, certifikovaných zdrojov (CFC, PEFC certifikát).

Pre účely znižovania množstva odpadov organizácia môže digitalizovať procesy schvaľovania rôznych dokumentov, prípravy stretnutí a celkovo tlače dokumentov pri bežnej prevádzke. (používaním softvéru na komunikáciu, schvaľovacie procesy, digitálne podpisy dokumentov). Eliminuje zaťaženie administratívy písomnosťami. Tento parameter sa preukazuje pomocou internej smernice, ktorá sa týka digitalizácie procesov v organizácii.

Pri čistení priestorov sa používajú ekologické čistiace prostriedky (podľa kritérií EK GPP – čistiace prostriedky s certifkátmi, alebo koncentráty). Tento parameter sa preukazuje pomocou zmluvy s dodávateľom služby, ktoré sa týkajú čistenia priestorov, dodacími listami k čistiacim prostriedkom a fotodokumentáciou.

Priestory sú vybavené nábytkom od lokálnych výrobcov, ktorý je vyrobený buď použitím odpadových materiálov alebo má certifikovaný pôvod. Parameter sa preukazuje pomocou dodávateľských listov a fotodokumentácie.

Oceňuje sa princíp, že sa starý mobiliár sa nevyhodil, ale sa použil ten pôvodný, prípadne prešiel renováciou. Preukazuje sa pomocou fotodokumentácie.

Oceňujú sa inovatívne prístupy k prechodu na cirkulárnu ekonomiku pri prevádzke a znižovanie množstva odpadov. Ako príklady uvádzame – osveta medzi zamestnancami, organizovania akcií a budovanie celkového povedomia o tejto téme.

9. Doprava

Kategória hodnotí prístup užívateľov budov k trvalo udržateľným dopravným prostriedkom, prístupnosť verejnej dopravy, elektromobilitu a ďalšie alternatívne dopravné riešenia, ktoré podporujú zníženie cestovania autom, a teda aj preťaženie a emisie CO₂ počas životnosti budovy. Kladne sa hodnotí pešia dostupnosť, cyklistická dostupnosť a vybavenosť (sprchy, šatne), dostupnosť hromadnou dopravou, dobíjacie stanice pre elektromobily a e-bicykle. Podporované sú Smart riešenia pre zdieľané jazdy (tzv. carpooling, alebo ride-sharing) a systém zdieľania vozidiel (tzv. car-sharing). Zároveň sa kladie dôraz aj na edukáciu a propagáciu ekologickejších spôsobov dopravy a pokiaľ možno redukciu individuálnej automobilovej dopravy.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 8 bodov + bonus za inovácie 2 body

Atraktívne a bezpečné chodníky v okolí objektu a ich údržba (1 bod). Jasná navigácia pre peších okolo objektu a k cieľovým bodom v objekte, autobusu, vlaku, do centra a pod. (1 bod). Pri návrhu je okrem technických noriem a legislatívy potrebné zohľadniť aj komfort pre všetky kategórie, vrátane rodičov s kočíkmi, ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciu k SP, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie.

Atraktívne a bezpečné cyklochodníky v okolí a ich údržba (1 bod). Jasná navigácia pre cyklistov (1 bod). Pri návrhu je okrem technických noriem a legislatívy potrebné zohľadniť aj komfort pre cyklistov a zabezpečiť možnosť bezpečného odstavenia a uzamknutia bicykla na viditeľnom mieste v bezprostrednej blízkosti od hlavného vstupu do objektu.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate projektovou dokumentáciu k SP, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie.

Propagácia hromadnej dopravy ako alternatívy voči IAD – napríklad zriadenie atraktívnej a pohodlnej zastávky autobusov či MHD v blízkosti, viditeľné rozpisy spojov a dobrá navigácia k HD (1 bod). Finančné a iné príspevky a benefity pre využívanie HD pre zamestnancov, alebo užívateľov objektu (1 bod) Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate písomným návrhom plánovaného riešenia, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie, resp. internou smernicou, či iným relevantným spôsobom.

Zvýhodnené parkovanie pre vozidlá zapojené do programu zdieľaných jázd a vezúce minimálne 2 osoby alebo dohoda s prevádzkovateľom car-sharing služby (1 bod). Vytvorenie vlastného vozového parku nízkoemisných vozidiel pre zapožičanie. (1 bod). Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate písomným návrhom plánovaného riešenia, vo fáze Pečate fotodokumentáciou realizácie, resp. internou smernicou, zmluvou, či iným relevantným spôsobom.

Hodnotia sa všetky inovatívne riešenia na podporu pešej dostupnosti a bezpečných, ekologickejších alternatív voči individuálnej automobilovej doprave. Ako rpíklady uvádzame – podujatia na podporu cyklodopravy, zapojenie do celomestských a regionálnych programov. Dokladovanie je podľa typu inovácie.

10. Inklúzia a osveta

V rámci sociálnej a kultúrnej udržateľnosti je potrebné vytvárať prístupné, atraktívne a rôznorodé priestory pre všetkých užívateľov, ktoré podporujú multikultúrny a multigeneračný dialóg, ale i zdieľanie zodpovednosti obyvateľov za svoje okolie. Vzťah k ochrane životného prostredia budujú aj rôzne vzdelávacie a osvetové aktivity.

Maximálny počet bodov za kategóriu: 6 bodov + bonus za inovácie 2 body

Zelené inštitúcie musia nastavením svojej prevádzky predchádzať sociálnej segregácii a poskytovať užívateľsky priateľské a rozmanité prostredie pre zamestnancov aj návštevníkov. Dôležité je aj vytváranie voľne prístupných verejných priestorov (interiér aj exteriér) a budovanie spoločnej zodpovednosti za ne.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate formou záväzku, vo fáze Pečate popisom konkrétneho zámeru aktivít a procesov.

Organizovanie vzdelávacích podujatí pre zamestnancov aj návštevníkov inštitúcie na témy ako znižovanie energetickej náročnosti, redukcia odpadu a recyklácia, hospodárenie s vodou a ďalšie. Vydávanie a distribúcia edukačných a osvetových materiálov (prednostne elektronicky) s touto tematikou.

Splnenie parametra sa dokladuje vo fáze Predpečate formou záväzku, vo fáze Pečate popisom konkrétneho zámeru aktivít.

Využitie inovatívnych a netradičných postupov v oblasti inklúzie a osvety. Ako príklady uvádzame – miešanie funkcií podporujúcich multigeneračný dialóg, zdieľanie priestorov, prieskum spokojnosti užívateľov. Splnenie parametra sa dokladuje vhodným spôsobom v závislosti od typu inovácie.