Prezidentská zelená pečať

Klimatickú krízu vnímame ako jednu z najzávažnejších výziev súčasnosti. Práve preto preberáme zodpovednosť za svoj podiel na dosahovaní klimatických záväzkov Slovenska.

ikona Prezidentská zelená pečať

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky sa stane prvou verejnou inštitúciou na Slovensku a vôbec prvým prezidentským úradom na svete, ktorý dosiahne klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2030. Zavádza kľúčové opatrenia pre eliminovanie, zníženie alebo čiastočné kompenzovanie vlastnej uhlíkovej stopy. Vďaka prístupu založenom na dátach a meraniach boli nastavené priority a prijaté potrebné opatrenia. Táto iniciatíva prirodzene podporuje dosiahnutie národných a európskych klimatických cieľov, je kompatibilná s  Parížskou klimatickou dohodou, Európskou zelenou dohodou osobitne Renovačnou  vlnou obnovy či merateľným príspevkom do balíka opatrení „Fit for 55“. 

Cieľom Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky  je motivovať ďalšie úrady, organizácie a inštitúcie či súkromný sektor, aby prevzali  štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy svojich budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti. Výstavba budov a ich prevádzka dnes v EÚ spotrebuje 40 % energie a generuje 36 % emisií CO2. Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov sú nevyhnutné pre splnenie ambicióznych cieľov.

Slovensko môže v súčasnosti z Fondu obnovy a odolnosti a z európskych fondov investovať do udržateľnej obnovy verejných budov (úradov, škôl a ďalších)  významné finančné prostriedky. Kľúčové bude tieto prostriedky nielen minúť, ale aj využiť na kvalitné premeny verejných budov na zelené inštitúcie.

Prezidentka Slovenskej republiky preto ocení Zelenou pečaťou úsilie tých, ktorí pripravia nadštandardné projekty obnovy verejných budov z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií. 

Kritériá vypracovala expertná skupina pre udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Kombinujú fyzickú premenu budovy (obnova budovy) a zmenu správania užívateľov danej inštitúcie s presahom na naviazané komunity. 

Sledované budú tri oblasti s rovnakou relevanciu. Progres musí nastať v každej z nich. Váha jednotlivých oblastí je pomerná pre všetky oblasti. 

Stavebné zmeny

stavebno-technická obnova budov na zelenšie

(zateplenie, zmena vykurovania, výmena technológii za energeticky efektívne)

Ekologické opatrenia

kroky, ktoré nevyžadujú stavebné úpravy a pritom majú dopad na zníženie klimatických dopadov

(recyklovanie, digitalizácia, zákaz jednorazových plastov, výsadba zelene)

Dopad na komunitu

opatrenia, ktoré majú za dôsledok zmenu správania užívateľov inštitúcie

(podpora inej ako auto dopravy, verejné workshopy, podporné kampane)

Všetky kritéria na získanie Prezidentskej zelenej pečate

Súčasťou projektu je aj vzdelávací program Akadémia udržateľnosti, ktorý pripravila Slovenská rada pre zelené budovy a umožňuje získať všeobecné, ale aj detailné odborné vedomosti a zručnosti pre výstavbu, obnovu a prevádzku budov.