Proces získania pečate

Projekt Prezidentskej zelenej pečate sa vzťahuje na individuálne projekty obnovy verejných budov na území Slovenskej republiky. Hlavnou cieľovou skupinou sú vlastníci verejných budov. Pre účely komunikácie a administrácie procesu získania PZP môže byť pre tieto účely zo strany uchádzača poverená iná zodpovedná osoba. Postup získania PZP je rozdelený do piatich krokov.

ikona Proces získania pečate
 1. Registrácia záujemcu na portáli
  Prezidetskej Zelenej Pečate

  Prvým krokom k získaniu PZP je registrácia záujemcu na portáli http://www.zelenapecat.sk/, pomocou ktorej si záujemca vytvorí svoj užívateľský profil. Na registráciu je potrebná e-mailová adresa a voľba hesla. Po registrácií Vám príde potvrdzujúci e-mail. Pomocou týchto údajov sa uchádzač následne prihlasuje do svojho užívateľského profilu na tejto stránke. Prostredníctvom užívateľského profilu bude záujemca realizovať všetky nasledujúce kroky v procese získanie PZP. 

  Druhým krokom v registrácií je pridanie budovy (projektu), poprípade viacerých budov. Po prihlásení sa do užívateľského profilu, prostredníctvom ikony “pridať budovu”, vložte základné informácie o budove.

  Chcem sa registrovať

 2. Podanie žiadosti o získanie statusu Predpečate

  Druhým krokom je podanie žiadosti o získanie prvej fázy PZP, tzv. Predpečate. Tento krok záujemca realizuje v čase získanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Prostredníctvom svojho konta na webovom portáli záujemca vloží na portál stavebné povolenie predmetnej stavby, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vyplnenú tabuľku s údajmi o splnených kritériách v stavebnej časti hodnotenia a ďalšie požadované informácie. Po vyplnení všetkých potrebných údajom a vložení všetkých dokumentov, záujemca potvrdí, že žiada o vyhodnotenie jeho žiadosti.

 3. Získanie statusu Predpečate

  Na základe zaslaných informácií, prípadne aj následnej komunikácie s uchádzačom vyhodnocuje hodnotiaca komisia predložený projekt, a v prípade splnenia požiadaviek udelí kladné stanovisko. Na základe kladného stanoviska bude záujemcovi udelená prvá časť PZP, ktorým je Predpečať. V tomto čase už môže uchádzač verejne komunikovať svoju kandidatúru a svoj zámer realizovať výnimočnú a udržateľnú obnovu svojej verejnej budovy a úmysel získať finálnu PZP. Po získaní Predpečate uchádzač realizuje svoj stavebný zámer.

 4. Podanie žiadosti o udelenie Prezidentskej Zelenej Pečate

  Na udelenie finálnej PZP musí uchádzač realizovať deklarované stavebnotechnické opatrenia a splniť kritériá v stavebnej časti hodnotenia a predložiť záväzné zámery o budúcej realizácii požadovaných minimálnych parametrov v nestavebnej časti hodnotenia. Akonáhle je stavba skolaudovaná a boli zrealizované všetky deklarovanú stavebné parametre a prezentovaný záväzok o nestavebných parametroch, uchádzač môže požiadať o udelenie PZP. V rámci tohto kroku zašle uchádzač kolaudačné rozhodnutie, projekt skutočného vyhotovenia a ďalšie požadované dokumenty na webový portál.

 5. Udelenie Prezidentskej Zelenej Pečate

  Po obdržaní žiadosti o udelenie PZP navštívi zástupca hodnotiacej komisie predmetnú stavbu priamo na mieste a skontroluje skutkový stav a súlad realizovaného projektu s požadovanými kritériami. V prípade kladného výsledku odporučí hodnotiaca komisia daný projekt Kancelárii Prezidenta SR na udelenie PZP. Následne bude PZP udelená prezidentkou SR.