Proces získania pečate

Projekt Prezidentskej zelenej pečate sa vzťahuje na individuálne projekty obnovy verejných budov na území Slovenskej republiky. Hlavnou cieľovou skupinou sú vlastníci verejných budov. Pre účely komunikácie a administrácie procesu získania PZP môže byť pre tieto účely zo strany uchádzača poverená iná zodpovedná osoba.

ikona Proces získania pečate
 1. Predbežná registrácia záujemcu na portáli
  Prezidetskej Zelenej Pečate

  Všetky základné informácie o projekte PZP sú na webovom portáli www.zelenapecat.sk, kde uchádzač o získanie PZP nájde informácie o kritériách, ktoré musí jeho stavebný projekt splniť, samotnom spôsobe hodnotenia plnenia požadovaných kritérií, spôsobe verifikácie a potrebných postupoch. V prípade, že ho projekt PZP zaujme a má úmysel v budúcnosti sa uchádzať o PZP, vyplní svoje základné údaje a základné údaje o svojom plánovanom projekte. Týmto krokom informuje Kanceláriu prezidenta SR o záujme získať PZP pre svoju verejnú budovu. Prostredníctvom vytvoreného konta bude záujemca realizovať všetky nasledujúce kroky v procese získanie PZP.

  Predbežná registrácia záujemcu by mala byť ideálne realizovaná ešte v čase prípravy projektového zámeru, súťaže návrhom alebo samotnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V tejto fáze je dôležitá koordinácia prípravy projektu tak, aby projekt splnil požadované stavebnotechnické kritériá pre získanie PZP.

  Chcem sa registrovať

 2. Žiadosť o získanie statusu Predpečate

  Druhým krokom je oficiálne prihlásenie sa do projektu vo forme žiadosti o získanie prvej fázy PZP, tzv. Predpečate. Tento krok záujemca realizuje v čase získanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Prostredníctvom svojho konta na webovom portáli www.zelenapecat.sk záujemca pošle na portál stavebné povolenie predmetnej stavby, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, vyplnenú tabuľku s údajmi o splnených kritériách v stavebnej časti hodnotenia a ďalšie požadované informácie. Po vyplnení všetkých potrebných údajom a zaslaní všetkých dokumentov, záujemca potvrdí, že žiada o vyhodnotenie jeho žiadosti.

 3. Získanie statusu Predpečate

  Na základe zaslaných informácií, prípadne aj následnej komunikácie s uchádzačom vyhodnocuje hodnotiaca komisia predložený projekt a v prípade splnenia požiadaviek udelí kladné stanovisko. Na základe kladného stanoviska bude záujemcovi udelená prvá časť PZP, ktorým je Predpečať. V tomto čase už môže uchádzač verejne komunikovať svoju kandidatúru a svoj zámer realizovať výnimočnú a udržateľnú obnovu svojej verejnej budovy a úmysel získať finálnu PZP. Po získaní Predpečate uchádzač realizuje svoj stavebný zámer.

 4. Žiadosť o udelenie Prezidentskej Zelenej Pečate

  Na udelenie finálnej PZP musí uchádzač realizovať deklarované stavebnotechnické opatrenia a splniť kritériá v stavebnej časti hodnotenia a predložiť záväzné zámery o budúcej realizácii požadovaných minimálnych parametrov v nestavebnej časti hodnotenia. Akonáhle je stavba skolaudovaná a boli zrealizované všetky deklarovanú stavebné parametre a prezentovaný záväzok o nestavebných parametroch, uchádzač môže požiadať o udelenie PZP. V rámci tohto kroku zašle uchádzač kolaudačné rozhodnutie, projekt skutočného vyhotovenia a ďalšie požadované dokumenty na webový portál.

 5. Udelenie Prezidentskej Zelenej Pečate

  Po obdržaní žiadosti o udelenie PZP navštívi zástupca hodnotiacej komisie predmetnú stavbu priamo na mieste a skontroluje skutkový stav a súlad realizovaného projektu s požadovanými kritériami. V prípade kladného výsledku odporučí hodnotiaca komisia daný projekt Kancelárii Prezidenta SR na udelenie PZP. Následne bude PZP udelená prezidentkou SR.