Ochrana osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely projektu Prezidentská zelená pečať (PZP)

Zapojením sa do projektu PZP a poskytnutím informácií o  mene, priezvisku, adrese a e-mailovej adrese a o dátach spojených so stavebným objektom, ktoré uvediete v prihlasovacom formuláre, súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a dáta spojené so stavebným objektom na účel participácie v projekte PZP. Prevádzkovateľom osobných údajov je Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava a Slovenská rada pre zelené budovy, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý bol vyjadrený vašou aktívnou participáciou v projekte spolu so sprostredkovaním  osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané počas trvania projektu PZP a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané, t.j. pre potreby projektu PZP.

Po 6 mesiacoch od  skončenia projektu PZP budú osobné údaje zlikvidované.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má viaceré práva:

právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prostredníctvom e-mailovej adresy: info@zelenapecat.sk,
  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, „Nariadenie GDPR“.  Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: info@zelenapecat.sk,  alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.