Overenie kritérii

Otestujte si svoju budovu a zistite, či by ste mohli získať ocenenie Prezidentská zelená pečať.

Gratulujeme

Splnili by ste kritéria na získanie Prezidentskej zelenej pečate.

Registrovať sa

Hodnotenie

Povinné kritéria
(všetkých 20 bodov)
b.
Stavebná časť
(min. 70 bodov)
b.
Nestavebná časť
(min. 15 bodov)
b.

Energetická efektívnosť a redukcia CO2 (1/10)

1.1. Zníženie energetickej náročnosti (budova po obnove zároveň musí dosiahnuť energetickú triedu A0)
1.2. Zníženie emisií CO2 - prevádzka
1.3. Meranie a vyhodnocovanie spotreby
1.4. Inovácie

Stavba, odpady a cirkularita (2/10)

2.1. Zamedzenie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie počas stavby
2.2. Zamedzenie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie počas stavby - nadštandartné opatrenia
2.3. Dobíjacie stanice pre elektromobily a podpora cyklodopravy
2.4. Triedenie odpadu na stavbe
2.5. Predchádzanie vzniku odpadu na stavbe, opätovné použitie materiálov z vlastnej, alebo inej stavby
2.6. Minimalizácia skládkovania a energetického zhodnotenia odpadu triedením odpadu
2.7. Inovácie

Voda (3/10)

3.1. Inštalácia úsporných zdravotechnických komponentov - úsporné
3.2. Inštalácia úsporných zdravotechnických komponentov - superúsporné
3.3. Zabránenie únikov vody
3.4. Zachytávanie dažďovej vody a využitie vody na zavlažovanie
3.5. Využitie sivej vody
3.6. Inovácie

Materiály (4/10)

4.1. Zníženie emisií CO2 - materiály
4.2. Zachovanie pôvodných konštrukcií a materiálov
4.3. Použitie recyklovaných materiálov
4.4. Inovácie

Kvalita vnútorného prostredia (5/10)

5.1. Umiestnenie priestorov pre fajčiarov a politika zákazu fajčenia
5.2. Výmena čerstvého vzduchu
5.3. Filtrácia vzduchu
5.4. Prirodzené vetranie
5.5. Minimalizácia toxických organických látok v ovzduší
5.6. Osvetlenie
5.7. Akustika
5.8. Inovácie

Zeleň (a pôda) (6/10)

6.1. Stratégia zelene a biodiverzity
6.2. Zelené strechy, terasy, fasády a steny
6.3. Biodiverzita a skladba zelene
6.4. Udržatelná prevádzka a údržba zelena
6.5. Inovácie

Estetika a architektonická kvalita (7/10)

7.1. Súťaže návrhov a participácia
7.2. Odolnosť voči klimatickým zmenám, uplatnenie adaptačných opatrení
7.3. Funkčnosť a flexibilita
7.4. Primeranosť dizajnu a konštrukčného riešenia, úroveň stavebného detailu
7.5. Bezbariérovosť, univerzálne navrhovanie
7.6. Rešpektovanie a zveľaďovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, identita mesta
7.7. Priestor pre uplatnenie rôznych foriem umenia
7.8. Inovácie

Princípy cirkularity pri prevádzke (8/10)

8.1. Predchádzanie vzniku odpadov
8.2. Triedenie odpadov
8.3. Zelené verejné obstarávanie
8.4. Použitie recyklovaného papiera
8.5. Digitalizácia procesov
8.6. Ekologické čistenie priestorov
8.7. Lokálny a udržateľný nábytok
8.8. Využitie pôvodného mobiliáru
8.9. Inovácie

Doprava (9/10)

9.1. Podpora bezpečnej pešej dostupnosti
9.2. Podpora bezpečnej cyklistickej dostupnosti
9.3. Podpora využitia hromadnej dopravy
9.4. Smart riešenia pre zdielané jazdy
9.5. Inovácie

Inklúzia a osveta (10/10)

10.1. Sociálna udržateľnosť
10.2. Edukačné podujatia a materiály – energie, odpad, voda
10.3. Inovácie